Skip to main content

Wie bepaalt de belastbaarheid van het kind?

Kinderen met Long COVID vallen onder geoorloofd verzuim. De schoolarts ook wel jeugdarts genoemd is de aangewezen persoon om door gesprekken met de ouders, leerling, school en een eventueel advies van een ergotherapeut, een advies te formuleren. Er is geen (belastbaarheids)verklaring noodzakelijk. De belastbaarheid van een kind met Long COVID kan per dag en week zeer wisselend zijn. Indien in een verklaring wordt gezet dat de belastbaarheid een bepaalde duur heeft en een kind heeft een terugval (of PEM), dan kan een belastbaarheidsverklaring op papier ouders in een lastig parket brengen.

Een advies gebaseerd op inzichten van de jeugdarts die dit afstemt met het kind of de jongere, ouders, school en zo nodig in overleg met behandelaren en de leerplichtambtenaar volstaat voor de leerplicht. Samen kan worden gekeken of en hoe er weer passend deel kan worden genomen aan onderwijs. Zie ook advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelen

De jeugdarts werkt vanuit een jeugdgezondheidszorgteam en werkt samen met het wijkteam. Bij langdurig ziekteverzuim neemt de school contact op met de jeugdgezondheidszorg, ook ouders kunnen er hun vraag stellen. De jeugdarts heeft medisch beroepsgeheim. Zo nodig kan de jeugdarts met toestemming van leerling en ouders informatie opvragen bij de behandelend arts van de jeugdige en/of het kwetsbare gezinslid.