Skip to main content

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling ontstaan meestal door onmacht of overbelasting. Moedwillig is het in de meeste gevallen niet. Daarbij hoeft het ook niet thuis plaats te vinden. Geweld of misbruik tast iemands integriteit aan. Het verstoort de gezonde groei en ontwikkeling en kan leiden tot blijvende lichamelijke en psychische schade. Daarom is er de wet Meldcode gerealiseerd.

De wet Meldcode is sinds 01 juli 2013 van kracht. Deze wet verplicht de medewerkers, die bij C-support werkzaam zijn, de meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen C-support is de keuze gemaakt  dat iedereen die direct contact heeft met patiënten volgens de Meldcode handelt.

Wat is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?

De Meldcode is een stappenplan dat zorgvuldig handelen bij vermoedens ondersteunt. Het handelen middels de Meldcode staat niet gelijk aan een meldplicht, maar is een manier van werken en stimuleert zorgvuldigheid en samenwerking tussen professionals, zodat in een vroegtijdig stadium tekenen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling worden gesignaleerd. Deze vroeg signalering heeft als doel het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Melden

Net als iedere andere professionele organisatie die met kinderen en volwassenen werkt, zijn medewerkers van C-support alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het melden van  vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling is in de volgende gevallen noodzakelijk:

  • In alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid;
  • In alle andere gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
  • Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Protocol

Er is een binnen C-support een protocol opgesteld waarin staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Alle medewerkers binnen C-support, die direct patiëntcontact hebben, handelen volgens dit protocol. Als een medewerker een vermoeden hiervan heeft worden de volgende vijf stappen uit de Meldcode gevolgd:

  1. Breng signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
  2. Overleg met een collega of interne aandachtsfunctionaris. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
  3. Ga in gesprek met de betrokkene(n), de cliënt en/of met de ouder(s)/verwanten.
  4. Weeg de aard en ernst van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
  5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: meldcode.nl

Wat gebeurt er als er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis?

Veilig Thuis is wettelijk verplicht om binnen 5 werkdagen met de direct betrokkenen in gesprek te gaan. Ze beoordeelt bij elke melding eerst de veiligheid van de leden van het gezin of huishouden. Als Veilig thuis op basis van de beoordeling besluit dat er mogelijk hulp nodig is, wordt gekeken of ze de melding door kan sturen naar een lokale hulpverlener. Is dat niet mogelijk dan gaat Veilig Thuis zelf in gesprek met het gezin of huishouden. Zo kan er een hulpverlener langskomen om over de problemen te praten of om te onderzoeken wat er aan de hand is. De hulp van bijvoorbeeld de eigen huisarts, centrum voor Jeugd en Gezin of een gezinscoach kan hierbij worden ingeschakeld.

Als de vermoedens niet kloppen en er geen zorgen zijn over de veiligheid, (huiselijk geweld of kindermishandeling), dan is de melding weerlegd en sluit Veilig Thuis haar bemoeienis af. Er zijn dan geen vervolgstappen. Kijk voor meer informatie op: ‘hoe werkt Veilig Thuis’.

Als C-support dusdanige zorgen heeft over uw veiligheid of dat van uw partner of gezinsleden kan er dus een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. Deze melding die via het protocol van de wet Meldcode wordt gedaan, staat los van de verdere ondersteuning van C-support. U kunt dus gebruik blijven maken van onze dienstverlening.

Wat kunt u zelf doen?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u zelf betrokken bent bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Of als u zich zorgen maakt over anderen. U krijgt een deskundige medewerker aan de lijn die goed naar uw verhaal luistert en u advies geeft. Als u dat wil, kunt u anoniem blijven. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 – 2000.